KDU.breadcrumbs.homeProgram Volební program 2012-2016

Volební program 2012-2016Náš volební program pro období 2012-2016 včetně garantů, kteří jsou odborníky na danou oblast.Zdravotnictví

Akutní lůžková i ambulantní péče musí zůstat dobře dostupná v celém Královéhradeckém kraji

 • Změny v rozsahu sítě zdravotních služeb musí vycházet z dlouhodobé koncepce kraje.
 • Vzhledem ke stárnutí populace budeme prosazovat navyšování počtu lůžek následné péče a lůžek dlouhodobě nemocných a zlepšování jejich kooperace se sítí sociálních služeb.
 • Budeme podporovat ambulantní a lůžkovou hospicovou péči.
 • Investice do staveb a přístrojů musí být racionální a koncepční, za minimálně stejně důležité považujeme investice do zvyšování kvalifikace a udržení lidských zdrojů (sestry, lékaři, laboranti).

Zdravotnictví, garant: MUDr. Jiří VESELÝ, vesely.jiri@nemocnicebroumov.cz 

Sociální a rodinná politika

Budeme prosazovat vyšší spoluúčast kraje na financování sociálních služeb

Sociální služby patří k hlavním odpovědnostem krajské samosprávy. Nároky na rozsah a kvalitu sociálních služeb neustále rostou, zatímco na druhé straně dotace do sociálních služeb neustále klesají. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, proto budeme prosazovat posílení účasti krajského rozpočtu na financování sociálních služeb.

 • nezastupitelná role nestátních neziskových organizací v sociálních službách
 • víceleté financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Schválení sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
 • rovné podmínky pro všechny poskytovatele sociálních služeb
 • sociální bydlení
 • rodinná politika
                - více místa pro děti
                - kraj přátelský rodině
                - sociálně-právní ochrana dětí
                - podpora rodin se specifickými potřebami
                - podpora a vytváření socioekonomických podmínek pro fungování rodiny
                - podpora sociálního začleňování pečujících osob
                - Rodinné pasy
                - mateřská centra

Mimo sociální oblast:

 • Projekt etického vzdělávání (podpora škol podporujících etické vzdělávání, přednášky pro veřejnost)

Sociální oblast, garant: Ing. Vladimír DERNER, derner@kr-kralovehradecky.cz

Školství a volnočasové aktivity

Budeme podporovat síť škol a oborů s ohledem na potřeby trhu práce a dle kritérií stanovených z pozice zřizovatele

 • Neslučovat a nerušit školy (může nastat jen ve výjimečných a koncepčně podložených případech - v souladu rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce a kraje, s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem; dbát na dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek).
 • Podporovat vznik soukromých škol jen v případě, že zaplní mezery v nabídce.
 • Podporovat ředitele škol v jejich celoživotním systematickém vzdělávání.
 • Zvýšit podporu všeobecného vzdělávání.
 • Zvýšit finanční podporu do grantových programů kraje.
 • Výrazně zvýšit podporu volnočasových aktivit ve školách a školských zařízeních.

Školství a volný čas, garant: Mgr. Bohumil OREL, orel@novybydzov.cz

Doprava

Udržet kvalitu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje a její současný rozsah v oblasti osobní autobusové a vlakové hromadné dopravy

A)   Dopravní obslužnost

 • případné zvýšení nákladů na dopravní obslužnost hradit z krajského rozpočtu a nepřenášet náklady na obce a na veřejnost
 • klást důraz na zavedení a rozšíření mikrobusové dopravy pro školáky a pro veřejnost dojíždějící do zdravotnických zařízení a na úřady ve spolupráci s obcemi a mikroregiony

B)   Kvalita silniční sítě ve správě Královéhradeckého kraje

 • zvýšit čtyřletý krajský rozpočet v letech 2012-2016 ve prospěch opravy zanedbané silniční sítě komunikací II. a III. třídy. Ze 3.600 km silnic v majetku kraje je 25% v havarijním stavu a dalších 40% ve stavu nevyhovujícím. Celkový deficit  na komunikacích našeho kraje je odhadován na 8 miliard korun! Finanční zdroje hledat i v programovacím období 2014-2020 z prostředků EU
 • prosadit zákazy průjezdů těžkých kamionů po nevyhovujících krajských komunikacích, vedoucích přes obce pomocí vlastní legislativy a mýtného
 • daleko razantněji prosadit dostavbu dálnice D 11 a rychlostní silnice R 35 ze státního rozpočtu, obnovit konání Kontrolních  dnů dostavby těchto pro Královéhradecký kraj nejdůležitějších liniových staveb i z hlediska pracovních příležitostí a budoucího průmyslového rozvoje podél těchto dopravních tepen
 • zvýšit frekvenci údržby sekání zeleně podél komunikací a provádět tuto údržbu i v obcích, kterými krajské komunikace prochází

Doprava a infrastruktura, garant: Ing. Jan JANOUŠEK, johan.janousek@seznam.cz

Zemědělství a venkov

Cílem Koalice pro Královéhradecký kraj je vytvořit ve venkovském prostoru sociální, ekonomické a ekologické podmínky pro kvalitní život jejich obyvatel i jejich podnikání:

 • cílená podpora pěstování rostlin vhodných jako zdroj alternativních a obnovitelných zdrojů energie pouze na půdách nevhodných pro zemědělskou výrobu
 • budeme podporovat kontrolované ekologické zemědělství
 • zemědělská činnost musí kromě produkce kvalitních a nezávadných potravin zachovat i přírodní, kulturní a estetické hodnoty české krajiny
 • systematická podpora udržitelného obhospodařování lesů s akcentem na jeho produkční a rekreační funkci
 • podpora budování opatření, která minimalizují, případně odstraňují následky přírodních katastrof
 • podporovat další budování sítě veřejných vodovodů, kanalizací i čistíren odpadních vod
 • podporovat vzdělání mladé generace ve vztahu k zachování přírodních hodnot jako základní hodnoty pro život
 • podporovat efektivní rozvoj rekreačního potenciálu našeho kraje
 • šetrné zacházení s vodními zdroji

V rámci podpory venkova budeme zejména usilovat o:

 • vytváření podmínek pro zvyšování obydlenosti venkova
 • zachování pošt
 • udržení dopravních spojů
 • nerušení služeben policie
 • podporu základním a mateřským školám

Zemědělství a venkov, garant: Ing. Václav LUDVÍK, ludvik.vaclav@post.cz

Ekonomika

Posílíme dotační politiku krajské samosprávy vůči obcím a neziskovým organizacím

 • Výrazně zjednodušíme grantové formuláře pro čerpání finančních prostředků z krajského rozpočtu.
 • Úvěry Královéhradeckého kraje použijeme pouze pro kofinancování Evropských projektů  a to především do oprav a údržby komunikací 2. a 3. tříd.
 • Budeme vyžadovat naprostou transparentnost při výběrových řízeních a při financovaní z veřejných prostředků.
 • Zefektivníme hospodaření s 20 miliardovým majetkem kraje ve všech sektorech.
 • Upřednostníme obce a veřejně prospěšný sektor při převodech nepotřebného majetku kraje.
 • Řádným hospodařením omezíme finanční propad v krajských nemocnicích.

Ekonomika, garant: Ing. Petr KUBÁT, kubat.petr@seznam.cz