KDU.breadcrumbs.homeProgram Volební program 2016-2020

Volební program 2016-2020


Náš volební program pro období 2016-2020.
 #koaliceKHK 

 

Doprava

rychlost, komfort, bezpečnost

Dopravou proudí veškerý život kraje a má tedy zásadní význam pro všechny ostatní činnosti.

 • odstraníme problematická místa styku železnice, silniční dopravy a cyklodopravy
 • podpoříme dostavbu a rozšíření páteřní sítě silnic, dálnice do Polska, na Turnov a Olomouc, mimoúrovňová křížení silnic a obchvaty na komunikacích I. třídy a vybraných úsecích II. tříd (Náchod, Nová Paka, Rychnov n/Kn., Častolovice, Kostelec n/O., Doudleby, Opočno, Solnice…)
 • posílíme investice do rekonstrukce silnic II. a III. třídy, 30% z objemu investic připadne na zlepšování parametrů komunikací (šířka, sklon, zakřivení)
 • podpoříme vybudování terminálů v okresních a dalších vytipovaných městech a kompletní terminály u železničních stanic včetně dostatečné kapacity pro parkování pro cyklisty a osobní automobily
 • zasadíme se o zrychlení dopravy na železnici (zdvoukolejnění tratě Hradec Králové – Pardubice, Hradec Králové – Týniště n/O.), o napřímení vybraných úseků železnice, klimatizované vagóny, spojení Hradec Králové - Praha za 65 minut, propojení Hradce Králové a okresních měst v čase o 10 – 20 % rychleji než stávající autobusová doprava
 • zajistíme systém řízení veřejné dopravy cestou organizátora dopravy 
 • jsme připraveni řešit požadavky obcí s nedostatečnou popř. žádnou dopravní obslužností na její zavedení v době pracovního volna
 • podpoříme výstavbu nových cyklostezek s důrazem na možnost dojíždění do zaměstnání
 • posílíme investice do rekonstrukce silniční sítě v majetku kraje, především v opomíjených oblastech
 • zlepšíme spolupráci kraje s ministerstvem dopravy v oblasti modernizace železniční sítě, významných uzlů a především rekonstrukce budov zanedbaných nádraží v mnoha městech, které jsou dopravními uzly, a podpoříme výstavbu dopravních terminálů
 • budeme se podílet na řešení problematiky parkování u Fakultní nemocnice v Hradci Králové 
 • budeme prosazovat výstavbu vysokorychlostní železniční tratě Wroclaw - Praha (dojezdová doba Hradec Králové - Praha 30 min)

Zdravotnictví 

zaručená kvalita a dostupnost zdravotní péče v oblastních nemocnicích na celém území kraje

 • prosadíme stabilizaci platů personálu zdravotnických zařízení a zastavíme odliv lékařů a sester z krajských zařízení
 • vytvoříme funkční koncepci krajského zdravotnictví
 • zasadíme se o stejnou výši plateb za stejný zdravotnický výkon od zdravotních pojišťoven
 • podpoříme odlehčení zdravotníků od administrativních činností, které mohou vykonávat lidé jiných profesí
 • zajistíme dostupnou lékárenskou péči v oblastech, kde je ohrožena existence lékáren či výdejen
 • podpoříme vznik míst klinických farmaceutů v nemocnicích spravovaných krajem
 • zajistíme rekonstrukci nemocnice v Náchodě 
 • podpoříme dostupnost zubařské péče na celém území kraje
 • vytvoříme koncepci psychiatrické péče

Sociální oblast, senioři

bezpečné zázemí pro seniory a pro lidi v nepříznivé životní situaci

 • doplníme a rozšíříme síť sociálních služeb v kraji v oblastech s nedostatečným pokrytím služeb
 • zajistíme rovné podmínky pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb bez ohledu na zřizovatele (neziskové, státní, krajské a obecní organizace)
 • zlepšíme dostupnost pečovatelské služby a terénních služeb pro seniory 
 • zvýšíme kapacitu a dostupnost domovinek
 • zvýšíme kapacity zařízení pro seniory s Alzheimerovou nemocí a osoby v terminálním stádiu
 • zlepšíme dostupnost domácí hospicové péče na území kraje
 • zvýšíme dostupnost služeb pro dospělé s postižením umožňujícím život v běžné komunitě (podporované a chráněné bydlení)
 • zvýšíme kapacitu aktivizačních služeb pro rodiny, zejména v oblasti náhradní rodinné péče a sociálně právní ochrany dětí ve vyloučených lokalitách
 • zachováme stávající kapacitu pobytových služeb pro osoby bez přístřeší
 • posílíme možnosti přechodného ubytování v době zvýšené poptávky v zimním období (při financování vycházet ze schválené sítě sociálních služeb a tuto síť v rámci finančních možností dále rozvíjet)
 • zaměříme svoji pozornost na prevenci drogové závislosti a gamblerství a na ochranu seniorů proti šmejdům
 • zlepšíme povědomí o dostupné pomoci v obtížných životních situacích

Rodina

naše budoucnost stojí na dobré rodině

* podporujeme činnost rodinných a mateřských center
* podpoříme maminky navracející se do zaměstnání
* podpoříme tzv. „třígenerační“ rodinu
* podporujeme zkrácené nebo sdílené úvazky pro ženy v krajských institucích
* v krajských zařízeních nabídneme zvýhodněné ceny volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi a pro seniory 

Školství a volný čas

vzdělání a profesní odbornost jsou předpokladem rozvoje kraje

 • vytvoříme koncepci školství a síť středních škol se strukturou zohledňující uplatnění absolventů na základě odborné analýzy
 • podporujeme etické, všestranné a ekologické vzdělávání, oživíme Projekt etického vzdělávání
 • podpoříme pracovníky škol v odborném rozvoji
 • podpoříme vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů upevňující mezigenerační vztahy
 • zvýšíme finanční podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních
 • věda a výzkum – podpoříme spolupráci firem s vysokými školami v kraji
 • budeme usilovat o zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce větším zapojením zaměstnavatelů formou praxí a podnikových stipendií
 • podpoříme nadané i handicapované studenty
 • podpoříme vznik centra excelence – pro nadané děti a projektové víkendy
 • budeme podporovat knihovny a volnočasové kluby
 • nastavíme spravedlivý grantový systém pro sport v kraji s důrazem na podporu mládeže a sportu jako zdravého životního stylu
 • zavedeme grantový systém pro správce hřišť

Regionální rozvoj a cestovní ruch

hospodárný, sociální a kvalitní rozvoj celého území kraje

 • podpoříme odborné zázemí v oblasti regionálního rozvoje a jeho efektivní využívání ke zlepšení podmínek pro dobrý život na celém území kraje
 • převezmeme rozpracované projekty pro čerpání zdrojů z EU v období 2014-2020 a důraz soustředíme na jejich kvalitu, efektivitu a udržitelnost
 • věnujeme mimořádnou pozornost péči o rozvojový potenciál kraje v návaznosti na výstavbu D11 k polské hranici a D35 na Liberec a navazující infrastrukturu krajských komunikací
 • považujeme za zásadní investice, které musíme realizovat i bez pomoci fondů EU a které jsou důležité pro územně vyváženou správu kraje, jako jsou silnice III. třídy, průběžná podpora cestovního ruchu apod.
 • dobrovolný svaz obcí, místní akční skupiny a obce bereme při plnění jejich poslání, jako nejvýznamnější partnery v územní samosprávě.
 • podporujeme komunitně vedený místní rozvoj
 • přeshraniční spolupráci s polskými regiony považujeme za hodnou trvalé podpory  
 • podporujeme rozvoj průmyslu, rozvoj kongresové a incentivní turistiky, pobídky pro filmaře a zvyšování zaměstnanosti na celém území kraje

Kultura

důležitý faktor kultivace prostředí a vztahů

* chceme zachovat hodnoty a kulturu naší civilizace
* zpracujeme novou koncepci kultury a péče o památky
* vytvoříme novou dotační strategii a rozpočtově posílíme kulturu a péči o památky
* připravíme podmínky pro obnovu zpřístupnění unikátní soustavy broumovských kostelů
* navýšíme granty na živou kulturu alespoň na 3 miliony korun ročně
* navýšíme procentní podíl na kulturu z krajského rozpočtu
* podpoříme kvalitní festivaly s tradicí (Smiřice, Nové Město, Hronov,…)

Venkov, zemědělství a životní prostředí

krajina je naším největším bohatstvím

 • chceme vhodné sociální, ekonomické a ekologické podmínky pro občany na venkově
 • podpoříme dostatek pracovních příležitostí a podporu podnikání na venkově
 • podpoříme výrobu kvalitních regionálních potravin
 • podpoříme zachování životního prostředí (propagací, ochranou, hospodárným využitím zdrojů vody a budováním nových veřejných vodovodů)
 • zajistíme minimalizaci dopadů přírodních katastrof, zejména v oblasti povodní, zachycením vody v krajině, čímž se posílí zdroje podzemní vody a sníží dopady sucha na člověka i krajinu (např. suchý poldr Mělčany u Dobrušky)
 • budeme podporovat ochranu zemědělské půdy před zábory a jejím znehodnocením

Zákonodárná iniciativa krajů

jasná pravidla znamenají spokojený život občanů

 • přiblížení veřejné správy občanům (Např. vydávání OP na pověřených úřadech II. stupně.)
 • zákon o památkové péči (V případě prohlášení nemovitosti kulturní památkou povinnost státu podílet se na financování oprav a údržby.)
 • zákon o těžbě (Zákaz provádět průzkumy ložisek břidlicových plynů.)
 • zrušení daně z převodu majetku (Majetek již několikrát zdaněný.)
 • zrušení ručení za nepoctivého plátce DPH (Tzv. přenesená daňová povinnost.)
 • zrušení daňových přiznání k dani z nemovitosti (Stát veškeré informace má.)

Příklady podporovaných investic:

doprava
 • oprava silnic II. a III. třídy (např. č. 308 Slezské předměstí – Černilov – Libřice, Třebechovice p/O. – Opočno, Nové Město n/Met. – Orlické hory, Sobotka – Podkost, Jičín – Železnice, Lázně Bělohrad – Nová Ves)
 • obchvaty měst a obcí na páteřních komunikacích krajské silniční sítě
 • příprava a budování dopravní infrastruktury kraje v návaznosti na D11 a D35
zdravotnictví, sociální oblast
 • rekonstrukce Oblastní nemocnice Náchod  
 • parkování u Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • přístavba Oblastní nemocnice Jičín  
 • zřízení hospice v Hradci Králové  
 • transformace domova na Stříbrném Vrchu v Rokytnici v O/h.  
 • nízkokapacitní sociální zařízení v Rychnově n/Kn.
 • rekonstrukce Domova důchodců Černožice 
školství, kultura
 • oprava budovy gymnázia v Trutnově
 • podpora zařazení soustavy Broumovských kostelů na seznam UNESCO
 • rekonstrukce Vrbenského a Gayerových kasáren v Hradci Králové
 • rekonstrukce Pajkrovy flošny v Hradci Králové s podporou Univerzity Karlovy