KDU.breadcrumbs.homeProgram Volební program 2008-2012

Volební program 2008-2012


Náš volební program pro období 2008-2012 včetně garantů, kteří jsou odborníky na danou oblast.
 #koaliceKHK 
 

Rodinné pasy

KDU - ČSL se v rámci svého programu pro krajské volby 2008 zaměřuje na rodinu. Rodinná politika je a vždy byla prioritou KDU-ČSL. Náš  úspěch ve volbách znamená realizaci tohoto projektu i v našem kraji.

Sociální oblast a neziskový sektor

 • podpoříme rozvoj terénních služeb
 • budeme podporovat vytvoření široké nabídky služeb pro seniory
 • zajistíme dostupnost sociálních služeb ve venkovských částech kraje.
 • Využijeme maximálně finanční prostředky z EU.  
 • budeme intenzivně spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi, považujeme je za našeho respektovaného partnera 

Garant: RNDr. Jiří Stejskal

Kultura a památková péče

 • podpoříme rozvoj knihoven jako míst pro získávání informací a vědomostí
 • budeme aktivně pomáhat při záchraně ohrožených památek všech typů vlastníků
 • mezi naše priority patří oprava střech a fasád, restaurování soch i obrazů, křížů i hřbitovů. Za velmi důležitou považujeme také pomoc při získávání prostředků z ministerstva kultury, včetně příspěvku na spolufinancování. 
 • oživíme památkové objekty, zvýšíme jejich otevřenost vůči veřejnosti a využití pro pořádání kulturních a společenských akcí
 • budeme spolupracovat se soukromými vlastníky památek, podpoříme udržování památkových objektů v soukromém vlastnictví
 • budeme usilovat o změnu památkového zákona (v současné době jen ukládá povinnosti, aniž by garantoval finanční podíl státu na zachování kulturního dědictví)

Garant: Bc. Karel Klíma 

Doprava

D 11 a R 35 musí být dokončena! Sníží se počet nevinných lidí. kteří budou usmrceni nebo zraněni při dalším oddalování výstavby těchto pro ekonomický rozvoj kraje nejdůležitějších staveb. Dokončí se obchvaty měst a obcí, kde se i řádově sníží jedovaté a karcinogenní imise z dopravy, bude definitivně zamezeno spekulacím s pozemky. Má to jednu základní podmínku: Česká republika, tak jako jiné státy v Evropě, musí rychle vydat nový zákon o liniových stavbách. Je základním kamenem pro úspěšnou výstavbu dálnic a rychlostních komunikací. Zatímco jiní planě hovoří, to my jsme iniciovali vznik tohoto zákona a pracujeme na něm  Prosíme, pomozte nám v této snaze.

 • urychlíme modernizaci silnic II. a III. třídy v majetku kraje s maximálním využitím finančních prostředků z EU, budeme preferovat opravy souvislých úseků před „záplatováním“
 • vytvoříme podmínky pro zavedení slev pro vícečetné rodiny u veřejných dopravců 
 • při přípravě jízdních řádů veřejné dopravy zohledníme nejenom dopravu do škol a zaměstnání, ale i za sociálními službami, lékařskou péčí atd.  

Garant: Ing. Miroslav Uchytil

Investice, rozvoj kraje, Evropská unie, veřejná správa

 • posílíme dotační politiku krajské samosprávy vůči obcím a neziskovým organizacím
 • omezíme administrativu a byrokratické překážky pro živnostníky a podnikatele na krajském úřadě a v organizacích zřizovaných krajem 
 • podpoříme malé a střední podnikání
 • zjednodušíme čerpání grantových projektů z EU
 • prosazujeme princip, že občan je zákazník, který úřad platí ze svých daní
 • vyžadujeme průhlednost veřejných financí
 • posílení možnosti elektronické komunikace s úřady

Garant: Ing. Vladimír Derner

Vzdělávání, mládež, sport

/3 Z pro školství/

 • Zvýšení účasti – vzdělávání pro všechny věkové skupiny – celoživotní a další vzdělávání
 • Zvýšení kvality – měření kvality standardními metodami vyzkoušenými v zahraničí
 • Zvýšení efektivity – vynakládat finanční prostředky tam, kde přinášejí kvantifikovatelný výstup v souladu s předem stanovenými kritérii a cíly

Garant: Ing. Jaroslav Jirásko

Venkov, zemědělství, životní prostředí

 • přeshraniční turistiku a agroturistiku
 • výstavbu cyklostezek vhodných i pro in-line bruslení
 • nepotravinářské využití zemědělské půdy
 • zachování škol, zejména prvního stupně v malých obcích
 • dobudování vodovodů a čistíren odpadních vod v obcích pod 2000 obyvatel
 • zachování a rozvoj řemesel
 • péči o kulturní dědictví
 • celostátní sítě rozvoje venkova
 • ekologické zemědělství a zpracování jeho produktů
 • regionální výrobce potravin
 • spolkovou činnost
 • zkvalitnění péče o povrchové a podzemní vody
 • zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energií
 • ochranu přírody a krajiny v souladu s nezbytným rozvojem obcí
 • zvyšování podílu třídění odpadů
 • dokončení a zkvalitnění protipovodňových opatření

Garant: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.

Zdravotnictví

 • kraj musí připravit dlouhodobou koncepci rozvoje zdravotní péče v regionu
 • akutní zdravotní péče musí zůstat dostupná v celém regionu
 • vzhledem ke stárnutí populace budeme prosazovat navyšování počtu lůžek následné péče a lůžek dlouhodobě nemocných a zlepšování jejich kooperace se sítí sociálních služeb
 • nemocnice poskytující akutní i následnou péči je nutno zapojit do programů kvality
 • investice do staveb a přístrojů musí být racionální a koncepční

Garant: MUDr. Jiří Veselý