KDU.breadcrumbs.homeProgram Volební program 2020-2024

Volební program 2020-2024


Náš volební program pro období 2020-2024.
 #koaliceKHK 
 

Oblast dopravy

rychlost, komfort, bezpečnost
Dálnice — Stock Fotografie © Gudella #20753905

 • Prosazujeme plánované zdvojkolejnění mezinárodní, vysokorychlostní železniční trati Choceň-Velký Osek, které znatelně zrychlí přepravu pasažérů z našeho kraje do Prahy.
 • Zlepšíme bezpečnostní parametry křížení krajských silnic se silnicemi I. Třídy a se železnicí (upřednostňujeme mimoúrovňové křížení).
 • Obnovíme výstavbu cyklostezek ve spolupráci s obcemi kraje. Organizovaně plánujeme síťování cyklostezek.
 • Prosadíme cyklodopravu jako součást dopravního systému kraje (nejde jenom o turistiku).
 • Prosadíme rekonstrukci zanedbaných nádražních budov.
 • Budeme udržovat kvalitu silniční sítě v majetku kraje - silnice II. a III. třídy.
 • Při rekonstrukcích silnic II. a III. třídy budeme kromě povrchu vozovky zlepšovat šířkové a podélné parametry komunikací.
 • Budeme udržovat a rozvíjet dopravní dostupnost ve veřejné dopravě.
 • Budeme využívat zákonodárnou iniciativu kraje k úpravě zákona č. 361/2000 Sb. ve smyslu změny parkování automobilů v zastavěných lokalitách – problém ve všech urbanizovaných lokalitách v Česku.
 • Podporujeme dostavbu dálnice D11 na polskou hranici a dokončení R35.
 • Budeme spolupracovat s městy a obcemi, aby byly včas připraveny pozemky na výstavby obchvatů.
 • Podporujeme elektrifikaci dalších železničních tratí.
 • Podporujeme zachování přeshraničních jízdenek, jejich rozvoj, návaznost slev na Rodinné pasy apod.
 • Podporujeme prověření efektivnosti projektu Vysokovské spojky.
 • Naučíme dodavatele kvalitně pokládat poklopy a vpusti do vozovek


Oblast zdravotnictví

zaručená kvalita a dostupnost zdravotní péče v oblastních nemocnicích na celém území kraje

 • Zaručíme kvalitu a dostupnost zdravotní péče v oblastních nemocnicích na celém území kraje.České zdravotnictví i bezpečnost státu se nachází na světové špičce | Pozitivní zprávy
 • Prosazujeme udržení dostupnosti kvalitní zdravotní péče v celém kraji.
 • Nechceme významnější redukci lůžek, což potvrdila koronakrize.
 • Prosazujeme posílení personálního obsazení nemocnic sestrami a lékaři cestou stipendií, nadačního fondu a zvýšením finančního ohodnocení.
 • Podporujeme fungování zdravotních škol.
 • Prosazujeme koncepci psychiatrické péče, zvýšení počtu psychiatrických lůžek v kraji.
 • Prosazujeme kooperace zdravotních a sociálních služeb nejen v oblasti lůžkové a pobytové péče.
 • Prosazujeme rozšíření mobilní, ambulantní i lůžkové hospicové péče.
 • Prosazujeme zvýšení přísunu financí do zdravotnictví na celostátní i krajské úrovni.
 • Vytvoříme funkční koncepci krajského zdravotnictví, budeme podporovat specializaci jednotlivých nemocnic.
 • Propagujeme stejnou výši plateb za stejný zdravotnický výkon od zdravotních pojišťoven.
 • Podpoříme odlehčení zdravotníků od administrativních činností, které mohou vykonávat lidé jiných profesí.
 • Podpoříme dostupnou lékárenskou péči v oblastech, kde je ohrožena existence lékáren či výdejen.
 • Podpoříme vznik míst klinických farmaceutů v nemocnicích spravovaných krajem.
 • Podpoříme dostupnost zubařské péče na celém území kraje.


Oblast sociálních věcí

bezpečné zázemí pro seniory a pro lidi v nepříznivé životní situaciModerní senioři jezdí na zájezdy. Přidejte se k nim i vy! | i-Senior.cz

 • Zpracujeme střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje na následující období 2021-2024.
 • Zajistíme pokračování v investičních projektech - výstavba nových zařízení dle strategie, postupná rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení ve vlastnictví kraje.
 • Zajistíme výstavbu hospice pro Královéhradecko.
 • Zrevidujeme síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje s cílem zefektivnění pomoci potřebným a zvýšení dostupnosti služeb.
 • Posílíme preventivní aktivity v různých oblastech - bezdomovectví, závislosti na návykových látkách, gamblerství, kriminalita, dluhy apod. Budeme i nadále věnovat pozornost jak aktivním, tak nemocným seniorům a těm, kteří o ně pečují. Uděláme maximum pro to, aby se seniorům v našem kraji žilo co nejlépe.
 • Budeme i nadále podporovat mobilní hospicovou péči a hospice.
 • Zajistíme dostatečnou síť dopravy (taxi) pro seniory a handicapované.
 • Vytvoříme programy prevence kriminality a domácího násilí.
 • Budeme chránit seniory proti tzv. šmejdům.
 • Zastavíme vysídlování venkovských oblastí. Důležité je narovnání trhu s bydlením regulací a nápravou stavu sdílené ekonomiky v oblasti bydlení. Byty pro rodiny a seniory – ne pro turisty. Navrhujeme ubytování turistů vrátit do hotelů a penzionů, které jsou za tím účelem zkolaudovány.
 • Podpoříme rodinné pasy a rodinné vstupné bez omezení na počet dětí.
 • Prosazujeme plnohodnotné a systémové financování sociálních služeb.
 • Podpoříme posílení primární prevence v oblasti stabilních partnerských a rodinných vztahů.
 • Prosazujeme ochranu dětí před exekucemi, před právními úkony a uvedení do souladu s právní odpovědností rodičů.


Rodinná oblast

naše budoucnost stojí na dobré rodině

 • Podporujeme činnost rodinných a mateřských center a vznik dětských skupin.
 • Podpoříme rodiče navracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání či podnikání.Rodina - Aktuálně.cz
 • Podpoříme zkrácené nebo sdílené úvazky v krajských institucích.
 • Zvýšíme nabídku zvýhodněných vstupů a služeb pro rodiny v rámci Rodinných pasů bez omezení počtu dětí na úrovni krajů - Rodinný pas vydá kraj a přes např. Centrálu cestovního ruchu se mohou další zájemci z řad poskytovatelů připojit.
 • Zvýšíme povědomí o dostupné pomoci rodinám v obtížích a rozšíříme síť poskytovatelů účinné pomoci a poradenství.
 • V krajských zařízeních nabídneme zvýhodněné ceny volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi a pro seniory.
 • Podpoříme volnočasové aktivity pro seniory.


Oblast školství a volného čas, vzdělání a profesní odbornost jsou předpokladem rozvoje kraje

vzdělání a profesní odbornost jsou předpokladem rozvoje krajePlzeň CZ | Plzeňská radnice má plán jak zlepšit vzdělávání na základních školách

 • Budeme podporovat koncepční změny v síti středních škol tak, aby odpovídala potřebám kraje a jeho obyvatel.
 • Respektujeme ředitele škol jako partnery kraje – krajský úřad uvolní ruce ředitelům pro jejich pedagogickou práci; převezme na sebe organizaci výběrových řízení, zjednodušíme komunikaci krajského úřadu s nimi.
 • Zvýšíme důraz na kvalitu vzdělávání (přidaná hodnota žákovi během docházky) – na základě zpráv ČŠI i vlastního systému hodnocení škol.
 • Podporujeme etické, všeobecné a ekologické vzdělávání, oživíme Projekt etického vzdělávání.
 • Podpoříme vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů upevňující mezigenerační vztahy.
 • Zvýšíme finanční podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních.
 • Věda a výzkum – podpoříme spolupráci středních škol a firem s vysokými školami v kraji.
 • Budeme usilovat o zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce větším zapojením zaměstnavatelů formou praxí a podnikových stipendií.
 • Podpoříme nadané i handicapované studenty.
 • Podpoříme vznik centra excelence – pro nadané děti a projektové víkendy.
 • Budeme podporovat knihovny a volnočasové kluby.
 • Nastavíme spravedlivý grantový systém pro sport v kraji s důrazem na podporu mládeže a sportu jako zdravého životního stylu.
 • Zavedeme grantový systém pro správce hřišť.


Oblast cestovního ruchu

hospodárný, sociální a kvalitní rozvoj celého území krajeMezi Brnem a Jinačovicemi vznikne nová cyklostezka za 22 milionů - www.listyjm.cz

 • Podpoříme zkvalitnění infrastruktury a podmínek pro rozvoj nabídky domácího cestovního ruchu (zejména v období po pandemii).
 • Budeme pokračovat v rozvoji přeshraniční spolupráce s polskými regiony i v oblasti cestovního ruchu.
 • Zaměříme se na rozvoj zahraniční spolupráce a na propagaci kraje s cílem zvýšení počtu návštěv zahraničních turistů.
 • Rozvineme kongresovou a incentivní turistiku, pobídky pro filmaře.
 • Nastavíme efektivní fungování krajské destinační společnosti a spolupráci s DMO a dalšími subjekty.
 • Zaměříme se na další rozvoj budování cyklostezek a cyklodopravy.
 • Podpoříme mobilní služby a další podnikatelské aktivity včetně cestovního ruchu ve venkovských oblastech. To zabrání opouštění stávajících funkčních domů a bytů a sníží potřebu nových.


Oblast kultury

důležitý faktor kultivace prostředí a vztahů

 • Dotvoříme novou koncepci kultury a péče o památky.
 • Budeme pečovat o kulturní dědictví kraje a jeho prezentaci.
 • Navýšíme procentní podíl na kulturu z krajského rozpočtu.
 • Dokončíme rekonstrukci Vrbenského a Gayerových kasáren pro potřeby Muzea východních Čech.
 • Budeme usilovat o zpřístupnění unikátní soustavy broumovských kostelů a o jejich zařazení na seznam UNESCO.
 • Přehodnotíme dotační program pro oblast kultury a památkové péče.
 • Navýšíme podporu regionální kultury a kulturního vyžití ve městech a obcích kraje.
 • Udržíme vysokou uměleckou úroveň a zajistíme kvalitní podmínky pro pracovníky kulturních institucí s účastí kraje.
 • Budeme usilovat o zařazení fenoménu „Bitvy 1866” na seznam evropského dědictví.
 • Opravíme sakrální a další památky v našem kraji, které jsou dědictvím našich předků.


Oblast životního prostředí, zemědělství a udržitelného života na venkov

krajina je naším největším bohatstvímZbožíčko – Wikipedie

 • Budeme se podílet na zajištění zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou. Chceme podporovat výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod zejména v malých obcích, ale i důslednou ochranu podzemních a povrchových zdrojů pitné vody.
 • Budeme ve spolupráci se státními organizacemi prosazovat projekty na zadržování vody v krajině, ochranu přírody, ovzduší a pozemkové úpravy. Podpoříme budování poldrů a dalších protipovodňových opatření v kraji.
 • Podpoříme činnost sběrných dvorů, třídění maximálního množství odpadů přímo u producenta a snížení množství odpadů určeného ke skládkování. Podpoříme recyklaci, ekologickou likvidaci odpadů i jejich energetické využití. Důsledně budeme uplatňovat novelizovaný zákon o odpadech a plán odpadového hospodářství.
 • Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti u krajských zařízení. Zvýšíme zde využití obnovitelných zdrojů energií i vody. Snížíme použití spotřebních plastů v rámci akcí, které kraj ovlivňuje.
 • Chceme usilovat o nastavení centrálních dotačních pravidel pro zemědělství i lesnictví tak, aby se zastavilo extrémně rychlé zhoršování stavu půd. Pro zemědělce i lesníky musí být výhodné trvale udržitelné principy.
 • Budeme usilovat o důsledné hospodaření s půdou jakožto dědictvím naší krajiny (ochrana před povodněmi, erozí, intenzivní zástavbou).
 • Budeme podporovat činnost agrárních spolků, svazů i komory a propagaci regionálních produktů.
 • Jsme si vědomi obrovského významu škol, spolků a neziskových organizací působících na venkově (myslivci, skauti, dobrovolní hasiči, včelaři, zahrádkáři, rybáři atd.) pro život v obcích. I jejich prostřednictvím a s pomocí dotačních programů se budeme podílet na nápravě ekologických škod v krajině.
 • Zaměříme se na posílení ekologické výchovy ve školách všech stupňů, na rozvoj ekologického vzdělávání i poradenství všech skupin veřejnosti především prostřednictvím ekovýchovných subjektů působících v kraji a krajem řízených organizací.
 • Budeme i nadále rozvíjet Program obnovy venkova jako základní nástroj finanční podpory venkovských obcí a rozšiřovat možnosti jeho uplatnění i v oblastech živé kultury, památek, lidové tradice, řemesel i sportovní infrastruktury.
 • Intenzivně budeme pokračovat v rozvoji vědecko-výzkumné kapacity, která je opřena o potenciál našeho jedinečného Safari Parku. Tento potenciál považujeme za klíčový nejen pro mezinárodní význam, ale i pro vzdělávání v rámci lokálního ekologického poznání.


Oblast krajské bezpečnosti

 • Prosadíme spolupráci integrovaného záchranného systému (IZS) s dalšími subjekty, které mohou být nápomocné při řešení mimořádných situací. Z pozice kraje podporujeme vytváření platforem pro vzájemnou spolupráci a koordinaci „základních“ a „ostatních“ složek systému.
 • Podporujeme pokračování modernizace technického vybavení IZS. Stejně tak budeme dbát na rozvoj spolků, které mohou naplňovat funkci „ostatní“ složky IZS.
 • Iniciujeme nácviky IZS a veřejnosti na mimořádné události v kraji (evakuace nemocnic, škol, obchodních center, nácvik útočícího střelce, blackout, masivní kyberútok, požár…)
 • Cvičení IZS "Havárie" (Military training IRS "Accident") | FlickrPodporujeme činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů a sborů dobrovolných hasičů, zejména vylepšení technického vybavení a práci s mládeží.
 • Provedeme aktualizaci krizových plánů a využijeme data nasbíraná během koronavirové krize. Máme jedinečnou možnost vyhodnotit procesy a postupy a využít tato data právě k aktualizaci strategických dokumentů.
 • Hrozba sucha může být do budoucna velký problém a kraje na ni budou muset reagovat. S tím je spojené nebezpečí požárů, které u nás dosud nejsou tolik časté a schází zkušenosti při rozsáhlém zásahu. Je nutné boj s velkoplošnými požáry zabudovat do krajských dokumentů.
 • Posílíme kybernetickou a informační bezpečnost, zejména v kritické infrastruktuře a v nakládání s citlivými údaji.